Ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά και καταπολέμηση των διακρίσεων στην πρόσβαση στην υγεία

❝ Υγεία, βασικό αγαθό για όλους μας. Ας το κάνουμε πραγματικότητα! ❞

To έργο «REACH: Roma women’s Empowerment and fighting discrimination in ACcess to Health», αποσκοπεί στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των Ρομά, μέσω της ανάπτυξης ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), καθώς και της υποστήριξη της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά στις υπηρεσίες υγείας.

Η βασική ιδέα του έργου REACH είναι η αξιοποίηση των υπηρεσιών στα Κέντρα Κοινότητας και η δημιουργία ενός λειτουργικού και αποδοτικότερου δικτύου μεταξύ αυτών, των κοινοτήτων Ρομά και της ΠΦΥ, προκειμένου να:

  • προάγεται η υγεία των Ρομά
  • εξασφαλίζονται τα δικαιώματα τους στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
  • ενημερώνονται οι Ρομά κοινότητες και να μαθαίνουν για θέματα υγείας
  • αναπτυχθούν οι ικανότητες του στελεχιακού δυναμικού των ΚΚ και της ΠΦΥ για την κάλυψη των αναγκών των Ρομά
  • ενισχυθεί η συνεργασίας μεταξύ των Κέντρων Κοινότητας και της ΠΦΥ

Μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό μου και την κοινότητα μου

Το έργο REACH επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά, των οικογενειών τους, καθώς και της νεολαίας. Στοχεύει στη διεύρυνση της γνώσης του πληθυσμού σε θέματα υγείας και στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή ενός μοντέλου διαμεσολάβησης στον τομέα αυτό. Κεντρικό ρόλο έχουν οι διαμεσολαβήτριες Ρομά, οι οποίες εκπαιδεύονται ώστε να λειτουργούν ως “πολλαπλασιαστές μηνυμάτων υγείας” για την προαγωγή της υγείας στην κοινότητα τους. Επιπλέον διαμεσολαβούν με την ΠΦΥ και κατέχουν εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν προκειμένου να επωφεληθούν τόσο οι ίδιες όσο και όλα τα μέλη των Ρομά κοινοτήτων.

Συνεργάζομαι και συνεισφέρω σε ένα πιο υγιές μέλλον

Η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας των δήμων, τις δομές ΠΦΥ και με την κοινότητα των Ρομά. Tο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας, με ή χωρίς Παραρτήματα Ρομά, καθώς επίσης και του διοικητικού προσωπικού, σε θέματα σχετικά με την υγεία και τις ανάγκες των Ρομά. Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του έργου και την διαμόρφωση πρακτικών κοινών πρωτοκόλλων συνεργασίας, προβλέπεται η δημιουργία διατομεακής συνεργασίας και η αύξηση της ενημέρωσης των κοινωνιών για τα αμοιβαία οφέλη της ένταξης των Ρομά.

Καλλιεργώ συμπεριληπτική κουλτούρα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Το έργο REACH παρεμβαίνει στους επαγγελματίες υγείας της ΠΦΥ με στόχο την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και την «καλλιέργεια» συμπεριληπτικής συμπεριφοράς προς τους Ρομά. Ειδικά, χαρτογραφώντας την παροχή υγειονομικής περίθαλψης προς Ρομά, μοντέλα που εφαρμόζονται και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ, σε θέματα σχετικά με τους Ρομά, τις ανάγκες τους και τα δικαιώματα τους. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται οι πεποιθήσεις και οι στερεοτυπικές συμπεριφορές των επαγγελματιών υγείας για τους Ρομά, πριν και μετά την παρέμβαση του έργου.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Newsletters του Έργου